Program PO WER - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


PO WER.png

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód  informuje, że w okresie styczeń 2017 r. - grudzień 2018 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".
Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 262 osób bezrobotnych.
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18 - 29 lat bez pracy,
  • o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym lub niższym - liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa z wyłączeniem osób z wykształceniem pomaturalnym, policealnym i wyższym)
  • i/lub osoby długotrwale bezrobotne (osoba w wieku do 25 roku życia, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, osoba w wieku do 25-29 lat, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
  • i/lub osoby z niepełnosprawnościami,
należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET - osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:
  • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Realizowane zadania:
W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • staże,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi: 2 927 648,05 zł.

 
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód, ul. Częstochowska 40/52 w Łodzi.

 

Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę