Program RPO WŁ - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Regionalny Program Operacyjny, Rzeczpospolita Polska, Łódzkie promuje, Unia Europejska

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że w okresie styczeń - grudzień 2018 realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 90 osób po 29. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Łódź-Wschód  jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osób po 50. roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych (bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe).


Realizowane zadania:
W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • staże,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej


Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 242 514,00 zł.

 
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód, ul. Częstochowska 40/52 w Łodzi.

 

Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę