Program PO WER - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


PO_WER RP EU


„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (IV)"

CO OFERUJE PROJEKT?

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • identyfikacja potrzeb poprzez Indywidualne Plany Działania,
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Osoby młode zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód jako bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia, w tym:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie),
 • tzw. młodzież NEET (osoba która spełnia łącznie trzy warunki, czyli jest bezrobotna, nie kształci się w formalnym trybie stacjonarnym, ani nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełninie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy),
  oraz
 • byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W projekcie mogą wziąć udział:

 • osoby do 25 roku życia zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód nie dłużej niż 4 miesiące,
 • osoby między 25 a 30 rokiem życia bez względu na okres zarejestrowania.

GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ?

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie można uzyskać u swojego doradcy klienta.

TERMINY REKRUTACJI:

Nabory do projektu ogłaszane są na stronie internetowej Urzędu.
Informacje o aktualnych naborach można znaleźć tutaj.

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Objęcie wsparciem w projekcie 150 bezrobotnych kobiet i mężczyzn, w tym:

 • Skierowanie do udziału w stażach 102 osób.
 • Zatrudnienie 24 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 • Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 24 osobom.

Głównym rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 • 39 % osób w najtrudniejszej sytuacji ,
 • 54 % pozostałych osób.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 078 910,00 zł, w tym:

 • środki wspólnotowe: 1 752 105,00 zł
 • wkład krajowy: 326 805,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2018 - 31.12.2019

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę