Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Osoby bezrobotne, poszukujące pracy, pracodawcy oraz inni klienci Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód mogą uzyskać wszelkie informacje dzwoniąc na podane numery telefonów.

42 253-15-00 lub 42 253-15-10

Pomoc antykryzysowa w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód

Informacje o ogłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód naborach w ramach Tarczy Antykryzysowej.

UWAGA

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE MIASTA ŁODZI
WŁAŚCIWYM URZĘDEM jest Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

 

Wnioski takich przedsiębiorców składane w ramach Tarczy Antykryzysowej do tutejszego Urzędu nie będą rozpatrywane. W takiej sytuacji składając wniosek za pośrednictwem portalu praca.gov.pl należy wybrać Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód jest właściwy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu łódzkiego wschodniego a nie miasta Łodzi.
Powiat łódzki wschodni obejmuje gminy: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn.

Tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie wymienionych gmin składając wniosek za pośrednictwem portalu praca.gov.pl wybierają Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód.

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że ze względu na sytuację epidemiologiczną
nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi klientów do odwołania.

Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty
lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do siedzib urzędu
w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 40/52 oraz w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 36.

Z urzędem należy się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail, serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP.

W związku z powyższym:

 • wszystkie wizyty osobiste w Urzędzie wynikające z Indywidualnych Planów Działań zostają zawieszone i zamienione na kontakty telefoniczne z Doradcami Klienta,
 • wszystkie osoby / pracodawcy / przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do dostarczania do Urzędu jakiejkolwiek dokumentacji proszeni są o wykorzystywanie do tego celu drogi elektronicznej lub operatorów pocztowych,
 • wszystkie terminy wynikające z zawartych pomiędzy Urzędem a pracodawcami / przedsiębiorcami / osobami bezrobotnymi umów cywilnoprawnych a wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie zostają przedłużone,
 • w najbliższym czasie nie będą ogłaszane nabory wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
 • nabór dotyczący przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaje unieważniony.

ZMIANA SPOSOBU REJESTRACJI

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego:

 • pobierz druki z poniższych załączników;
 • wypełnij wszystkie pobrane załączniki, pamiętając o złożeniu własnoręcznych podpisów;
 • zrób kserokopię dokumentów niezbędnych do rejestracji (podanych w wykazie wymaganych dokumentów);

PAMIĘTAJ

 • każdy dokument opatrz klauzulą "za zgodność z oryginałem" i podpisz;
 • KONIECZNIE PODAJ: numer telefonu, adres e-mail,
 • wrzuć przygotowane dokumenty w kopercie do pojemnika ustawionego przy wejściu do budynku:
  - Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód, Łódź ul. Częstochowska 40/52
  lub
  - Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód w Koluszkach, ul. Brzezińska 36
 • decyzja i inne dokumenty zostaną wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID–19 są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowych informacji w sprawie świadczeń zdrowotnych udziela NFZ – infolinia: 800 190 590.

Załączniki
Informacja o dokumentach wymaganych do rejestracji osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód (pdf, 73 KB)
Karta rejestracyjna osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód (pdf, 165 KB)
Oświadczenie osoby bezrobotnej rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód (pdf, 110 KB)
Oświadczenie osoby bezrobotnej o posiadanym numerze rachunku bankowego (pdf, 63 KB)
Powrót

Nabór - Dotacje 30+

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Logo Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód, w skład którego wchodzi oddział w Koluszkach, realizuje ustawowe działania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu obsługując mieszkańców:

 • gmin Tuszyn, Rzgów, Brójce, Andrespol, Nowosolna w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód w Łodzi
 • z terenu miasta i gminy Koluszki w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 36

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę