Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Podstawowe informacje

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) .

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345).

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349).

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r.w sprawie wysokości opłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, (Dz. U. z 2017 r. poz.2350),

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 588 z późn. zm.).


I. Właściwość miejscowa:

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód wpisuje do ewidencji oświadczenia i rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową:
- spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mających adres głównej siedziby w na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego
- agencji zatrudnienia posiadających siedzibę na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego oraz zarejestrowanych w KRAZ;
- przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ ze stałym meldunkiem na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego;
- osób fizycznych posiadających stały meldunek na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi powinno być złożone co najmniej 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jednakże, Urząd wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji.

II. Wymagane dokumenty

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dołącza do wniosku:

 1. Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wydruk z CEIDG – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna, wydruk z KRS – w przypadku podmiotu gospodarczego;

 2. Kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

 3. Kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. Dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy (podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi, który składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zobowiązany jest uiścić jednorazową  opłatę o której mowa w punkcie III niniejszych zasad);

 5. Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

 6. Informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy (informacja starosty), wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

 7. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;

 8. Dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

 9. Dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji  wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

 10. Dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy. (Dokumenty potwierdzające iż w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemiec ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium RP albo innego państwa EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w RP lub przez trzy lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium  RP, pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);

 11. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust.1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Złożenie niekompletnego wniosku lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Podmiot, który składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

 1. Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wydruk z CEIDG – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna, wydruk z KRS – w przypadku podmiotu gospodarczego;

 2. Kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

 3. Dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy (podmiot, który składa oświadczenie  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest uiścić jednorazową  opłatę o której mowa w punkcie III niniejszych zasad);

 4. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust.5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Organ może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową lub odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń m. in w przypadkach:

 • działalność gospodarcza jest zawieszona lub okresy zawieszenia działalności znacznie przekraczają okres aktywnej działalności;

 • oświadczenie składa osoba bezrobotna aktualnie zarejestrowana w Urzędzie Pracy;

 • liczba oświadczeń osoby deklarującej zamiar zatrudnienia znacznie przekracza jej realne potrzeby (np. kilkadziesiąt lub kilkaset oświadczeń składanych przez osobę prowadzącą niewielkie przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne);

III. Opłaty

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń jest procedurą wymagającą uiszczenia wpłaty w wysokości 30 zł przez pracodawcę przed złożeniem wniosku lub oświadczenia do Urzędu (opłata uiszczana jest w związku ze złożeniem dokumentu, a nie za wydanie dokumentu - jest to kwota bezzwrotna).
Do każdego składanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową należy dołączyć potwierdzenie wpłaty zawierające:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),

 • tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia na pracę sezonową / przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową / oświadczenie o powierzeniu pracy - z określeniem  pełnego imienia i nazwiska i datą urodzenia cudzoziemca, wskazanego w ww. wniosku lub oświadczeniu.

Nie będą honorowane dowody wpłaty uwzględniające uiszczenie opłaty za złożenie więcej niż jednego wniosku lub oświadczenia.
Do każdego składanego wniosku lub oświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie wpłaty za składany dokument dotyczący danego cudzoziemca. 


Wpłat należy dokonywać na konto:
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
ul. Częstochowska 40/52
93-121 Łódź
57 1240 3060 1111 0010 7752 8226

 

Zatrudnianie cudzoziemców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę