Nieodpłatna pomoc prawna - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Powiat Łódzki Wschodni przyjazny dla ludzi Ministerstwo Sprawiedliwości - Darmowa pomoc prawna

 

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Powiat Łódzki Wschodni na mocy wyżej wymienionej ustawy realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 2020 roku obligatoryjnie w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczona jest nieodpłatna mediacja. W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji.

W 2020 r. w powiecie łódzkim wschodnim funkcjonować będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenie o którym mowa w ww. artykule.

Na czym będzie polegać nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację lub,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym będzie polegać nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą, obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na czym będzie polegać nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna mediacja zgodnie z ustawą obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 4. przeprowadzenie mediacji
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przez mediatora

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc;

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Uprawnieni, zgodnie z ustawą, będą mogli uzyskać informacje w zakresie m. in.:

 1. prawa rodzinnego,
 2. prawa pracy,
 3. sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 4. prawa cywilnego,
 5. prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 6. prawa administracyjnego,
 7. prawa podatkowego,
 8. prawa karnego.

Pomoc nie będzie obejmowała:

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W 2020 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej porad prawnych będą udzielać adwokaci lub radcy prawni.
W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poradnictwa udzielać będą doradcy o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).
Nieodpłatną mediację we wszystkich punktach na terenie powiatu łódzkiego wschodniego prowadzić będzie mediator o którym mowa w art. 4a ust. 6 ww. ustawy.
Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Numer telefonu dla umawiania wizyt w poszczególnych punktach na terenie powiatu łódzkiego wschodniego (czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00)
42 205 03 25

 

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej


Gmina Koluszki

Gmina Koluszki
Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej

Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11-go Listopada 65, 95-040 Koluszki

poniedziałek 9.00 - 13.00
wtorek 12.00 - 16.00
środa  9.00 - 13.00
czwartek 9.00 - 13.00
piątek 9.00 - 13.00

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.
Prowadzenie punktu zostało powierzone "Fundacji Młodzi Ludziom" z siedzibą Borysław 49, 96-130 Głuchów

 
Gmina Rzgów

Gmina Rzgów
Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej

Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

poniedziałek 10.00 - 14.00
czwartek 11.00 - 15.00
piątek 10.00 - 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.
Porad prawnych udzielać będą adwokaci lub radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 
Gmina Tuszyn

Gmina Tuszyn
Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie
Plac Stanisława Reymonta 1, 95-080 Tuszyn

poniedziałek 8.00 - 12.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.
Porad prawnych udzielać będą adwokaci lub radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


Powiat Łódzki Wschodni

Powiat Łódzki Wschodni
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Starostwo Powiatowe w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

piątek 10.00 - 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.
Prowadzenie punktu zostało powierzone "Fundacji Młodzi Ludziom" z siedzibą Borysław 49, 96-130 Głuchów

 
Gmina Andrespol

Gmina Andrespol
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze
ul. Tuszyńska 64, 95-020 Wiśniowa Góra

wtorek 10.00 - 14.00
środa  12.00 - 16.00
czwartek 10.00 - 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.
Prowadzenie punktu zostało powierzone "Fundacji Młodzi Ludziom" z siedzibą Borysław 49, 96-130 Głuchów

 
Gmina Tuszyn

Gmina Tuszyn
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie
ul. Piotrkowska 13, 95-080 Tuszyn

poniedziałek 8.00 - 12.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.
Prowadzenie punktu zostało powierzone "Fundacji Młodzi Ludziom" z siedzibą Borysław 49, 96-130 Głuchów

   

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę