Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy

 • Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.
 • Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy
 • Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenia) w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane powyżej.
 • Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy.
 • Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się kobiety powyższej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.
 • Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy obywatele Ukrainy mogą skorzystać, na takich samych zasadach jak obywatele Polscy, ze wszystkich oferowanych usług i instrumentów rynku pracy, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oznacza to, że obywatel Ukrainy w zakresie oferowanej pomocy przez urząd pracy może m.in.:

 • w ramach pośrednictwa pracy zostać skierowany do pracodawcy na ofertę niesubsydiowaną lub subsydiowaną (prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy),
 • skorzystać z poradnictwa zawodowego,
 • zostać skierowany do odbycia stażu,
 • skorzystać ze szkoleń zawodowych i językowych,
 • skorzystać ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • otrzymać finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Ubezpieczenie zdrowotne:

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca br. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatel Ukrainy którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy będzie uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1285, z późn.zm.). , z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia. Jest to szczególne uprawnienie dla obywateli Ukrainy przysługujące na podstawie ww. ustawy (art. 37).

Aby skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej obywatele Ukrainy nie muszą rejestrować się w urzędzie pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę