Program RPO WŁ - Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód


Regionalny Program Operacyjny, Rzeczpospolita Polska, Łódzkie promuje, Unia Europejska

„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (V)"

CO OFERUJE PROJEKT?

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • identyfikacja potrzeb poprzez Indywidualne Plany Działania,
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Osoby po 29. roku życia, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, którym został przydzielony II profil pomocy i jednocześnie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.

 • osoby po 50. roku życia,
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie).
  oraz
 • byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ?

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie można uzyskać u swojego doradcy klienta.

TERMINY REKRUTACJI:

Nabory do projektu ogłaszane są na stronie internetowej Urzędu.
Informacje o aktualnych naborach można znaleźć tutaj.

CEL PROJEKTU:

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 • Objęcie wsparciem w projekcie 172 bezrobotnych kobiet i mężczyzn.
 • Skierowanie do udziału w stażach 106 osób.
 • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 66 osobom.

Głównym rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez 78 uczestników i uczestniczek.

WARTOŚĆ  PROJEKTU: 2 618 837,00 zł, w tym:

 • środki wspólnotowe: 2 226 011,00 zł
 • wkład krajowy: 392 826,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 - 31.12.2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę